ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN BV IMAGE 4 YOU

Artikel 1 Toepassingsgebied
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun overeenkomst uitsluitend geregeld wordt door deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 2: Offertes
Offertes opgemaakt door het productiehuis zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging – totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Het productiehuis is slechts gebonden door de opdrachten van de opdrachtgever nadat zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever
binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de opdracht.
3.2. Indien voorafgaandelijk een offerte werd opgemaakt, is het productiehuis slechts gebonden door de opdracht nadat de opdrachtgever de voor akkoord ondertekende offerte terug bezorgde aan het productiehuis binnen een termijn van 15 dagen na datum van opmaak van de offerte.

Artikel 4: Wijzigingen in de opdracht
4.1. Het productiehuis is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever. 4.2. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht vallen ten laste van de opdrachtgever.
4.3. Het productiehuis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de opdrachtgever, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.

Artikel 5: Annulatie van een opdracht
5.1. De opdrachtgever kan de opdracht annuleren:
– tot 1 week voor de voorziene datum van het evenement mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen totale prijs alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door het productiehuis in het kader van de uitvoering van de productie. – tussen 72 en 48 uur voor de voorziene datum van het evenement mits betaling van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen totale prijs alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door het productiehuis in het kader van de uitvoering van de productie. – tussen 48 en 24 uur voor de voorziene datum van het evenement mits betaling van een schadevergoeding van 70% van de overeengekomen totale prijs alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door het productiehuis in het kader van de uitvoering van de productie. – bij annulatie na deze termijn kan niet meer worden overgegaan tot restitutie en dient de opdrachtgever de totale overeengekomen prijs te voldoen alsmede alle gedane uitgaven gemaakt door het productiehuis in het kader van de uitvoering van de productie.
– de annulatie dient steeds schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren.
5.2. Het productiehuis behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering op te schorten zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding wanneer de opdrachtgever tekort komt aan haar verbintenissen, in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of liquidatie van de opdrachtgever. Het productiehuis kan in dat geval
de onmiddellijke betaling van de geleverde prestaties vorderen.
5.3. Het productiehuis behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren in geval van overmacht – o.a. omschreven onder 12.3. – zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
5.4. Het productiehuis behoudt zich het recht voor de opdracht tevens geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder hiertoe enige vergoeding verschuldigd te zijn in het geval door de concrete omstandigheden duidelijk is geworden dat het productiehuis de bestelde opdracht niet kan uitvoeren.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten, Beelden en Muziek
6.1. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de auteursrechten op de muziekstukken en
de beelden die de opdrachtgever in het werk wil verwerkt zien door de opdrachtgever worden gecleard tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
6.2. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van het door
het productiehuis bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van het productiehuis. Het productiehuis geeft aan de opdrachtgever een niet exclusief gebruiksrecht op het opgeleverde werk dat tenzij anders is bepaald verstrijkt na 3 jaar na de oplevering van het werk. Het gebruiksrecht geldt ook enkel voor dat doel dat in de offerte is bepaald.
Slogans of baselines die door het productiehuis werden bedacht mogen ook enkel
gebruikt worden voor het doel van het werk zoals bepaald in de offerte.
6.3. Het productiehuis heeft ten allen tijde het recht om haar naam alsmede een kleine
link met de gegevens van het bedrijf op de aftiteling van het werk te plaatsen, alsmede
het werk op te nemen in haar portfolio.
6.4. Indien de opdrachtgever een productie door het productiehuis laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen opdracht geeft aan het productiehuis om de productie uit
te voeren, zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden lastens de opdrachtgever, zonder dat daardoor de intellectuele
eigendomsrechten op de opdrachtgever zullen overgaan.

6.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van de naam van het productiehuis. Het gebruik van de documenten van het productiehuis gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. Negatieven, transparanten, schetsen,
lay-out en dia’s blijven immer eigendom van het productiehuis.
6.6. Indien de reproductierechten worden afgestaan,
gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs volledig betaald is.
6.7. Enig document uitgaande van het productiehuis kan in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De opdrachtgever zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod. 6.8. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie van welke aard ook van de door het productiehuis geleverde documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.9. De opdrachtgever kan geen enkele wijziging aanbrengen
aan het opgeleverde werk zonder de toestemming van het productiehuis.
6.10. De naam van het productiehuis moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebreke hieraan behoudt het productiehuis zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht
op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-tarief.
6.11. De opdrachtgever verbindt er zich formeel toe om het productiehuis binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen. 6.12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle andere rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

Artikel 7: Betaling
7.1. De prijzen vermeld door het productiehuis zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 7.2. Bij bevestiging van de bestelling dient er onmiddellijk een voorschot van 30 %
worden betaald. Een tweede voorschot van 30 % zal 10 dagen voor de productie worden aangerekend. Na het plaatsvinden van de productie wordt een eindfactuur overgemaakt
aan de opdrachtgever door het productiehuis. De reeds betaalde voorschotten wordt in mindering gebracht met de totaal overeengekomen prijs. De opdrachtgever dient het
saldo van de eindfactuur te voldoen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de eindfactuur. 7.3. Eventuele wijzigingen en/of interpretatiegeschillen
in de B.T.W.-tarieven zijn immer ten laste van de opdrachtgever.
7.4. Het niet betalen van één van de facturen is een
tekortkoming van de opdrachtgever in de zin van artikel 6.2.

7.5. Vanaf de vervaldatum van de facturen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest a rato van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag verschuldigd in hoofde van de opdrachtgever alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale overeengekomen prijs met een minimum van € 200,00 en dit tot algehele betaling. Bij gebrek aan uitdrukkelijke vermelding van een vervaldatum op de factuur is deze betaalbaar binnen de 30 dagen na de uitgiftedatum. Elke begonnen maand wordt beschouwd als geheel verlopen.
7.6. Elke onbetaalde factuur tussen partijen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen
factuur tussen partijen onmiddellijk opeisbaar wordt.
7.7. Het productiehuis heeft te allen tijde het recht schuldvorderingen tegenover de opdrachtgever te compenseren met eventuele vorderingen van de opdrachtgever tegenover het productiehuis of een van diens aangestelden of uitvoeringsagenten.

Artikel 8: Diverse
8.1. De opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke informatie tijdig mede te delen aan het productiehuis. Het productiehuis kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij enig uitstel van termijnen ingevolge laattijdige oplevering van bovenvermelde informatie. Het productiehuis zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
8.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft het productiehuis het recht de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.
8.3. De opdrachtgever dient de catering van de technische ploeg te voorzien.
8.4. De opdrachtgever staat in voor alle vergunningen die vereist zijn om de productie plaats te laten vinden zoals overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Het productiehuis is niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade die zou kunnen ontstaan tijdens of naar aanleiding van de realisatie van het werk. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief B.T.W. voor de concrete opdracht en kan nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor het productiehuis verzekerd is.
9.2. Schade veroorzaakt door onderaannemers van het productiehuis of door derden, op welke wijze ook, zijn niet ten laste van het productiehuis.
9.3. De opdrachtgever is verplicht het productiehuis te vrijwaren voor alle aanspraken uitgaande van derden die voortvloeien uit het gebruik van de gerealiseerde werken.

Artikel 10: Levering en eigendomsvoorbehoud
10.1. De door het productiehuis in offertes en bevestigingen gedane opgave van de leveringstermijnen is een opgave bij benadering en wordt naar het beste vermogen nageleefd; de opgave verbindt het productiehuis evenwel niet. Het productiehuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige vertraging bij de levering, waaraan deze vertraging ook te wijten is. Hij zal nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Te late levering brengt geen annulatie mee van de bestelling.
10.2. In zoverre het productiehuis zaken dient te leveren aan de opdrachtgever, worden
de eigendomrechten van de te leveren zaken pas overgedragen aan de opdrachtgever vanaf de volledige en effectieve betaling van het nog aan het productiehuis verschuldigde bedrag. 10.3. Het productiehuis kan derhalve de geleverde zaken terughalen of verbieden dat
deze werken worden vertoond of verspreid, ook als deze opgeslagen zijn bij derden, wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft de aan het productiehuis verschuldigde sommen te voldoen. Alle kosten verbandhoudende met enige terugname zijn ten laste
van de opdrachtgever.

Artikel 11: Bewaargeving, Rushes en retentierecht
11.1. De originele dragers waarop het opgeleverde werk staat (rushes) worden niet aan de opdrachtgever overhandigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het productiehuis is slechts verplicht om de originele dragers waarop het opgeleverde werk staat te bewaren tot 1 jaar na de datum van oplevering van het werk.
11.2. Het productiehuis is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen of door de opdrachtgever aangeduide leverancier van de goederen.

11.3. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft de aan het productiehuis verschuldigde bedragen te voldoen, is het productiehuis gerechtigd de zaken dewelke geleverd worden door de opdrachtgever en die het productiehuis onder zich heeft, bij zich te houden tot wanneer de opdrachtgever het verschuldigde bedrag aan het productiehuis overmaakte.

Artikel 12: Overmacht
12.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is het productiehuis gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden het productiehuis te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Het productiehuis is onder geen enkel beding
gehouden tot enige schadeloosstelling van de opdrachtgever.
12.2. In geval van overmacht dient het productiehuis de opdrachtgever daarvan met spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot ontbinding, is zij verplicht het productiehuis te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 12.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.
Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 13: Klachten/Protest
13.1. Klachten met betrekking tot het door het productiehuis georganiseerde productie dienen binnen 7 dagen na afloop van het evenement schriftelijk en per aangetekend schrijven aan het productiehuis te worden medegedeeld.
13.2. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de facturen tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur. 13.3. Geprotesteerde facturen dienen binnen de 7 dagen na uitgifte aangetekend gemeld te worden.

Artikel 14: Geschillen
Alle geschillen, die uit de overeenkomst tussen het productiehuis en de opdrachtgever mochten ontstaan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht en de rechtbank van koophandel te Mechelen en onder het Belgische recht.